Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Globus ČR, v.o.s.
se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 - Čakovice
identifikační číslo: 634 73 291
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79154
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu iGlobus umístěného na internetové adrese www.iglobus.cz (iglobus.cz)


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Globus ČR, v.o.s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 - Čakovice, identifikační číslo: 63473291, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79154 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.iglobus.cz (dále jen „webová stránka“ a „obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. REGISTRACE

2.1 Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednání zboží s registrací do věrnostního programu Globus Bonus (Všeobecné podmínky věrnostního programu Globus Bonus ZDE) nebo bez registrace. V případě, že kupující není v okamžiku zamýšleného nákupu registrován ve věrnostním programu Globus Bonus a bude-li se chtít registrovat, bude před objednáním zboží přesměrován na webové stránky registračního formuláře věrnostního programu Globus Bonus. Po úspěšné registraci do věrnostního programu Globus Bonus se kupující vrátí zpět na webové stránky obchodu. Při objednání zboží kupujícího registrovaného do věrnostního programu Globus Bonus budou v objednávkovém formuláři využity údaje o kupujícím vyplněné kupujícím v rámci registrace do věrnostního programu Globus Bonus. Kupující je rovněž oprávněn využívat svého členství ve věrnostním programu Globus Bonus a s tím spojených výhod ve všech internetových obchodech prodávajícího a v celé síti hypermarketů prodávajícího.

2.2 Pokud je kupující registrován ve věrnostním programu Globus Bonus, může v rámci objednání zboží v obchodě využít pro zjednodušení svého nákupu možnosti Opakovat nákup. Při využití této možnosti tak může kupující svůj nákup v obchodě v budoucnu zopakovat.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením zboží a informaci o aktuální minimální a maximální možné hodnotě objednávaného zboží (do této se nezapočítávají náklady spojené s balením zboží).

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

        3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží v požadovaném množství „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a

        3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o zvoleném místě odběru objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka“).        

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě důvodného podezření na záměrné zneužití služby ze strany kupujícího.

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně prodávajícího vyřídit, bude o tom kupující informován elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9 Dostupnost zboží nabízeného v obchodě je vázána na skladové zásoby, přičemž prodávající negarantuje dostupnost zboží.


4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cena je splatná při převzetí zboží. Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu po kontrole nákupu a jeho odsouhlasení některým z následujících způsobů:

        • v hotovosti,

        • bezhotovostně platební kartou,    

        • zákaznickou kartou Globus Bonus nebo

        • dárkovou kartou prodávajícího.

4.2 Platné ceny zboží jsou ty, které jsou na stránkách www.iglobus.cz zobrazeny v momentě vytvoření objednávky kupujícím. Kupující není oprávněn nárokovat si při převzetí objednávky nižší cenu za výrobek, jehož cena byla upravena v období mezi vytvořením objednávky a jejím vyzvednutím.

4.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením zboží ve smluvené výši.

4.4 Kupní cena je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na kopii dokladu a na daňovém dokladu.

4.5 Při objednávce zboží na váhu si prodávající vyhrazuje právo dodat jednotlivé položky zboží s váhovou odchylkou dle zákonné tolerance s odchylkou +- 15% požadované váhy, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze v objednávce. V případě dodání odlišné váhy než objednané je kupující povinen zaplatit kupní cenu za zboží dle skutečné váhy zboží.

4.6 V případě, že si kupující objedná určitý počet kusů zboží (např. kusové ovoce), u nějž je cena určena dle jeho hmotnosti, dodá prodávající požadovaný počet kusů. Cena za toto zboží je pak bez ohledu na počet kusů určena podle váhy s tím, že kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží dle skutečné váhy zboží.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu na základě slevových kupónů získaných v souvislosti s členstvím ve věrnostním programu Globus Bonus se řídí pravidly pro poskytované výhody věrnostního programu Globus Bonus.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a vydání zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 Na službu on-line obchodu iGlobus (iglobus.cz) se nevztahuje možnost splátkového prodeje.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (formulář ke stažení ZDE). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@globus.cz.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5 Ustanovení čl. 5.2. až 5.4. obchodních podmínek se použijí obdobně rovněž v případě, že si kupující zboží ve stanovené lhůtě nepřevezme.

5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající neposkytuje dopravu objednaného zboží. Kupující je povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího určené v objednávce, a to na základě výzvy prodávajícího k odběru zboží.

6.2 Při převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat obsah nákupu (veškerého dodaného zboží). V případě zjištění jakýchkoliv závad toto kupující neprodleně oznámí prodávajícímu, jinak obsah a bezvadnost dodaného zboží potvrdí prodávajícímu.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@globus.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy nebo její části odstoupit.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Informace o zpracování osobních údajů v rámci objednávky zboží na webové stránce najdete ZDE.

9.2 V případě registrace do věrnostního programu Globus Bonus ve smyslu čl. 2.1. obchodních podmínek se zpracování a ochrana osobních údajů řídí zásadami ochrany osobních údajů věrnostního programu Globus Bonus, s jejichž obsahem se kupující může seznámit při registraci do věrnostního programu Globus Bonus nebo kdykoliv později.


10. COOKIES

10.1 Údaje o cookies najdete ZDE.

     

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného, zdánlivého nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, zdánlivostí nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4 Kontaktní údaje prodávajícího:

        • adresa pro doručování: sídlo prodávajícího,

        • adresa elektronické pošty: info@globus.cz

        • zákaznická péče: 800 241 242

12.5 Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 20. 4. 2020.


13. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)

13.1 Internetový obchod podléhá EET od 3. 5. 2018.

13.2 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.